Yüreği Sevgi Dolu Bir Davetci

Bir Gönül Mücâhidi:

ABDULLAH FARUKİ el-MÜCEDDİDİ

(Rahmetullâhi Aleyh)


Eserleri İle Üstadımız

    Abdullah Faruki el-Müceddidi (rh.a), Allah yolundaki hayır çalışmalarının bir parçası olarak, insanları aydınlatacak risaleler de kaleme almıştır. Gerekli gördüğü hususlarda ve zaman zaman gündemi oluşturan dini tartışma konularında, tasavvufi bir bakış açısıyla kaleme aldığı risaleler daha sağlığında iki ayrı kitap oluşturmuştur ve basılmıştır. Hocaefendi'nin bu iki eserinin çekirdeğini, önceleri müstakil bölümler halinde yazılıp fotokopiyle çoğaltılan bu risaleler oluşturmuştur. O, bu risaleleri çoğalttırır ve fi sebilillah dağıtırdı.
    Bunların dışında kurucusu ve başyazarı olduğu Özlenen Fark dergisinde yayınlanmış ve fakat kitaplarına girmemiş makale ve risale çapında yazıları da vardır. Bu yazılardan bir kısmı, tasavvufi Ledünni ayet tefsirleridir. Hocaefendi, mevhibi ilim sahibi bir sufi olarak, Kur'an ayetleri üzerinde de tefekkür eder, bunlardan bir kısmını da kaleme alarak, talib-i irfan olanların dikkat nazarlarına sunardı. Yaşasaydı bu alandaki irfan mirasının artacağına şüphe yoktu.

Yayınlanmış Eserleri:

1-Zahiri ve Batıni Edebler:
    Hocaefendi'nin ilk yayınlanan kitabı Zahiri ve Batıni Edebler adlı kitaptır. İbadetlerle ilgili sünnet ve edebleri ihtiva etmesiyle "fıkhu's-sünne" türünden, günlük yaşantıyla ilgili sünnet ve edebleri anlatması yönünden zahiri adab ve tasavvuf öğrencilerinin dikkat etmesi gereken edeblere yer vermesiyle de tasavvufi ahlak türünden bir eserdir. Fıkhı bir eserdir, fıkh-ı zahir ve fıkh-ı batınla ilgili bilgiler ihtiva etmektedir. Bir adab kitabıdır, zahiri ve batıni edebleri konu almaktadır. Tasavvufi bir eserdir, salikin örnek ahlakını ele almaktadır.

2-Evrad-ı Şerife-i Farukiyye:
    Bu kitapla aynı yıl (1996) ama daha sonra yayınlanan eseri ise Evrad-ı Şerife-i Farukiyye'dir. Bu eser, Arapça olarak günlük okunması gereken vird ve tesbihleri içine almaktadır. Bir el kitabı hüviyetindedir. Tasavvuf yolunda tesbih ve virdlerle ilerlemek isteyen talipler için Hocaefendi'nin bir yadigarıdır bu eser.

3- İslam'da Zikir ve Rabıta:
    Daha sonra yine aynı yıl içinde İslam'da Zikir ve Rabıta (1997) ve Fıkhi Risaleler (1997) olmak üzere iki eseri yayınlanmıştır.
    Bunlardan İslam'da Zikir ve Rabıta, tasavvuf ilminin belli-başlı konularını ele almaktadır. Eser, tasavvufa aşina ve meyyal olanlar için son derece lüzumlu bilgileri cem etmekle birlikte, tasavufi konulara yabancı olanlar için de oldukça açıklayıcı ve doyurucu bir üsluba sahiptir. Aynı zamanda bazı kimseleri tasavvuf karşıtı olmaya iten, zor anlaşılır veya incelikli konuları en anlaşılır ve kapsamlı bir şekilde ele alıp büyük bir vukufla açıklamaktadır. Bu eserde ele alınan başlıca tasavvuf konuları, zikir, rabıta, velayet, keramet, seyr-i süluk, nefs mertebeleri, tevessül, ilm-i ledün, ilham gibi Kur'ani tasavvufi kavramlardır.

4- Fıkhi Risaleler:
    Fıkhı Risaleler ise, içinde işlenen konuların çokça tartışıldığı ve gündemi allak-bullak ettiği dönemlerde telif edilmiş ve o zamanlar, bu konuları tartışan ve zihni bulanan Müslümanlar açısından çok büyük bir hizmet vesilesi olmuş çeşitli risalelerin bir araya getirilmesiyle kitaplaşmıştır. Abdullah Faruki el-Müceddidi Hocaefendi (rh.a), günümüzde tartışılan bu meselelere bir tasavvuf erbabı olarak, Kur'an, Sünnet ve ehl-i sünnet ulemasının re'y ve anlayışlarıyla yaklaşmış ve bu konuları vukufiyetle ele almıştır. Yüzyılımızın son çeyreğinde Müslümanları meşgul eden birçok tartışma konusundaki aydınlatıcı muhtevasıyla bu eser ülkemizde XX. yüzyılın fikir tarihini kaleme alacak olanlar için önemli bir kaynaktır.

5- Salavat-ı Şerife-i Farukiyye:
    Hocaefendi'nin en çok önem verdiği ibadetlerin başında salat ü selam gelmekteydi. Kur'an'da emredilmiş (Ahzab/56) olan bu ibadet, onun bir salavat-ı şerife kitabı hazırlamasına vesile olmuştur. Salavat-ı Şerıfe-i Farukiyye adı verilen bu eserinin aynı yıl içinde (1998) iki ayrı baskısını yaptırmıştır. İlk baskısında Türkçe bir mukaddime ile birlikte salavat-ı şerifelerin Arapçaları yer almış, ikinci baskısında ise, yine aynı mukaddime ile birlikte, bütün salavatlar, tercümeleriyle birlikte verilmiştir. Bu eserde salavat-ı şerifeler haftanın günlerine taksim edilmiş, büyük Allah dostlarının salat-ü selamları bir araya getirilmiştir. Son derece pratik bir planı vardır.

6- Ehl-i Beyt ve On iki İmamlar:
    Hocacefendi'nin vefatından bir müddet önce müstakil olarak kaleme aldığı ve çok önem verdiği bir eseri de Ehl-i Beyt ve On iki imamlar adlı hacimli eseridir. Zaten kendisi de üveysi bir zat olarak, daha çok Ehl-i Beyt kanalıyla manen yetiştirildiği için, bu hususta çok hassastı. Ehl-i sünnet uleması içinde On iki imamlar hakkında eser yazan nadir zatlardan biri de Abdullah Faruki el-Müceddidi Hocaefendi'dir. Eser yayınlandıktan sonra çok geniş kesimlerce ilgi görmüş ve üst üste iki baskı yapmıştır (Haziran ve Temmuz 1999). Farukiyye Vakfı'na telefon eden birçok kimse, böyle bir kitabı hazırlayan zatın sünni mi, şii mi olduğunu sormuş ve bu durum Ehl-i Beyt ve onların mirasçıları olan On iki imamlar konusunun ülkemizde sünni ulema tarafından ne kadar ihmal edilmiş olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Her Müslümanın sevmesi gereken Ehl-i Beyt önderleri ve mensupları, Hocaefendi tarafından yazılan bu eserle ülkemiz insanına geniş bir şekilde tanıtılmış olmaktadır.Basıma Hazırlanan Eserleri

    Efendi Hazretleri'nin baskıya hazırlanan bir eseri de "Edeb Ya Hu" başlıklı eseridir. Geçmiş mutasavvıfların "hikem" tarzı eserlerine benzeyen bu eserinde konu başlıklarına göre veciz ve hikmetli sözler yer almaktadır. Edeb Ya Hu/Hikem-i Farukiyye adını alması düşünülen bu hikmetler, Fark dergisinin her sayısında arka kapakta yayınlanmaktaydı. Hocaefendi, bu bölümü özel olarak her sayı için ayrıca hazırlar ve dizgisi Vakıf'ta yapılan dergiye dizilmek üzere gönderirdi. Bu hikmetlerin bir kısmı ise 80'li yıllarda Ribat dergisinde yayınlanmıştır. Faruki Hazretleri'ne ait bu kısa ve veciz ifadeler, Fark dergisinin en çok okunan bölümlerinden biri idi. Okumayla arası pek iyi olmayan veya zamanı olmayan kimselere de hitap ediyor ve herkes tarafından kolayca okunabiliyordu. Bu bakımdan birçok tasavvufi incelikler böylece daha çok kişiye ulaşıyordu. Bu sebeple Efendi Hazretleri, derginin arka kapağına reklam alınması teklifini kesinlikle kabul etmemiş, bu hikmetlerden elde edilecek manevi kazancı, reklamdan elde edilecek gelire yeğlemişti.
    Efendi Hazretleri'nin tasavvufi-Ledünni ayet tefsirleri ise, inceliklerle dolu ve anlaşılması güç bazı ayetler üzerinde Allah Teala'nın bir mevhibesi/ilahi bir bağışı olmak üzere yapılmış tefsirlerdir. Tefsir edilen ayetlerden bir kısmı ise mana olarak açıktır fakat, Efendi Hazretleri'nin ilham-ı ilahiye dayalı tefsirleriyle ilk bakışta görülemeyen manaları gözler önüne serilen ayetlerdir. Tam olarak tefsir ettiği tek sure ise Duha Suresi'dir. Bunun dışında şimdiye kadar tefsirini yaptığı ayetler şunlardır:
Besmele-i Şerife
Al-i İmran Süresi/14, 133, 134, 135, 110 ve 104;
Tahrim süresi/6. ayet,
Nisa Süresi/79.
Mutaffifi'n Süresi/14. ayetler,
Mü'minun Süresi/13-14. ayetler,
Ta-ha Süresi/124
Hac Süresi/46. Ayetler,
Bakara Süresi/148. ve 151. ayetler,
Maide Süresi/67. ayet.
    Abdullah Faruki el-Müceddidi Hazretleri'nin bu tefsirleri her ne kadar tasavvufi ve ledünni ise de o, zahiri ilme de yer vererek, "Zahire aykırı her batın batıldır' anlayışına bağlı kalmıştır. Bu nedenle bu tefsirlerde şer-i şerife aykırı herhangi bir yorum bulmak mümkün değildir. Bu tefsirler, hem rivayet, hem de dirayet tefsiri sayılmalıdır.
    Bunların dışında Hocaefendi'nin kitaplarına girmemiş makaleleri ve kendisiyle yapılan röportajlar da bir kitap teşkil edecek boyuttadır.

Kitaplarına Girmemiş Makaleleri:

a) Mevhibe-i Ledünniye/Tasavvufi Tefsir Yazıları:

Yayınlanış sırasına göre şöyledir:

    1-"Emr-i bi'l-Ma'ruf Nehy-i ani'l-Münker/Al-i İmran Süresi 133-135, 110 ve 104. Ayetler', Özlenen Fark, Yıl: 1, Mayıs, 1997, Sayı: 10, s. 20-22.
    2-"Besmele-i Şerife Şerhi', Özlenen Fark, Yıl: 1, Haziran, 1997, Sayı: 11, s. 20-22.
    3-"Tahrim Süresi 6. Ayetinin Tasavvufi Tefsiri/Yakıtı insanlar ve Taşlar Olan Cehennem", Özlenen Fark, Yıl: 2, Kasım, 1997, Sayı: 16, s. 20-22.
    4-"Nisa/79 ve Mutaffifin/14. Ayetlerinin Tasavvufi Tefsiri/Kötülüklerin Kaynağı Nefs ve , Kalplerin Pası (Rayn)", Özlenen Fark, Yıl: 2, Şubat, 1998, : Sayı: 19, s. 3-4.
    5-"Mü'minun Süresi 13. ve 14. Ayetlerinin Tasavvufi Tefsiri/insanın Yaratılış Safhaları", Özlenen Fark, Yıl: 2, Mart,1998,Sayı:20,s.3-4.
    6-"Resulullah'ı Görmeyen Göz Neye Yarar? (Ta-Ha/124 ve Hacc/46. Ayetler)", Özlenen Fark, Yıl: 2, Mayıs-Haziran, 1998, Sayı: 22-23, s. 3-4.
    7-"Duha Süresinin Tasavvufi Tefsiri', Özlenen Fark, Yıl: 2, Temmuz, 1998, Sayı: 24, s.3- 7. Bu tefsir, okuyuculardan gelen yoğun istek üzerine 7. ayeti genişletilerek Özlenen Fark, Yıl: 3, Ağustos, 1998, Sayı: 25, s. 3-7'de yeniden ) yayınlanmıştır.
    8- "Bakara Süresi 148. Ayetinin Tasavvufi Tefsiri/Kıblenin Hakikati, Hayırda Yarış ve Allah'ın Kudreti', Özlenen Fark,Yıl: 3, Eylül, 1998, Sayı: 26, s. 3-7.
    9-"Maide Süresi 67. Ayetinin Tasavvufi Tefsiri/Resul-i Ekrem (s.a.v)'in Tebliğ Vazifesi,Korunmuşluğu ve Hidayet",Özlenen Fark, Yıl: 3, Ekim, 1998, Sayı: 27, s. 3-8.
    10-"Al-i İmran Süresi 14. Ayetinin Tasavvufi Tefsiri/Dünya Hayatının Geçici Ni'metleri", Özlenen Fark, Yıl: 3, Şubat, 1999, Sayı: 31, s. 3-5.
    11-"Bakara Süresi'nin 151. Ayetinin Ledünni Tefsiri/Kitap, Hikmet ve Gizli İlimler', Özlenen Fark, Yıl: 3, Mart, 1999, Sayı: 32, s. 3-8. Bu tefsir, Özlenen Fark, Yıl: 3, Nisan, 1999, Sayı: 33, s. 3-8'de aynen tekrar yayınlanmıştır.

b) Çeşitli Konulardaki Makaleler:

    1-"İmam-ı Rabbaniyi Anlamak', Özlenen Fark (Bülten), Ağustos, 1995, Sayı: 6, s. 2.
    2-"Mevlid-i Nebevi ve Muhammed Ümmeti", Özlenen Fark(Bülten), Eylül, 1995, Sayı: 7, s. 2.
    3-"Maarif-i Nefs/Nefsi Bilmek ve Terbiyesi", Özlenen Fark, Yıl: 1, Ağustos, 1996, Sayı: 1, s. 2-4. Bu yazının bir özeti daha önce bir dergide yayınlanmıştır: "Nefsi Bilmek", İslam Mecmuası, Yıl: 1, Haziran, 1984, Sayı: 10, s. 45.
    4-"Tevhid ve Tasavvuf', Özlenen Fark, Yıl: 1, Eylül, 1996, Sayı: 2, s. 2-3.
    5-"Sünnet-i Seniyye ve Resule İttiba", Özlenen Fark, Yıl: 2, Ağustos, 1997, Sayı: 13, s.3-5.
    6-"Nefs Terbiyesi ve Sigara", Özlenen Fark, Yıl: 2, Şubat, 1998, Sayı: 19, s. 5-7.
    7 -"Tasavvufi Açıdan İmanın Çeşitleri", Özlenen Fark, Nisan, 1998, Sayı: 21, s. 3-4.
    8-"İnsanları Allah'a Yaklaştıran Yollar ve Sekiz Kapısı", Özlenen Fark, Kasım-Aralık, 1998, Sayı: 28-29, s. 3-6.
    9-"Yurtlarından Çıkarılanlar, Katledilenler ve Hicret', Özlenen Fark, Mayıs, 1999, Sayı: 34, s. 3-4.
    10-"Aşura Günü ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) ", Özlenen Fark, Haziran, 1999, Sayı: 35, s. 3-6.
    11-"Sevgi ve Banş Haritasının Merkezinde Hünkar Hacı Bektaş Veli el-Horasani (k.s)", Özlenen Fark, Yıl: 4, Sayı: 37, s. 3-5.
    12-"İlm-i Ledün, Batıni ve Zahiri İlimIer', Özlenen Fark, Yıl: 4, Sayı: 38, s. 3-4.
    13-"Tasavvuf Tarihinde Ömeri-Müceddidi Kolu", Özlenen Fark, Kasım, 1999, Sayı:40, 5.3-4.

c) Kendisiyle Yapılan Röportajlar:

    1-"Abdullah Çetin Faruki ile İslam ve Tasavvuf Üzerine" (Kırıkkale Radyo-Televizyonu'nda Hocaefendi'yle yayınlanmıştır.), Özlenen Fark (Bülten), Kasım, 1994, Sayı: 2, s.2-4.
    2-"Abdullah Çetin Faruki Hocaefendi ile Libya İzlenimleri Üzerine", Özlenen Fark (Bülten), Aralık, 1995, Sayı: 10, s. 4.
    3-"Hac ve Kurban Bayramı Üzerine Abdullah Ç. Faruki Hocaefendi ile", Özlenen Fark (Bülten), Nisan, 1996, Sayı: 14, s. 4-5.
    4-"Abdullah Faruki el-Müceddidi ile Bazı Zahiri ve Batıni Edebler Üzerine", Özlenen Fark, Yıl: 1, Temmuz, 1997, Sayı: 12, s. 20-21.
    5-"Abdullah Faruki el-Müceddidi ile Cehri Zikir Üzerine Söyleşi", Özlenen Fark, Yıl: 2, Ekim, 1997, Sayı: 15, s. 20-21.
    6-"Abdullah Faruki el-Müceddidi Hocaefendi ile Mevlana (k.s), Mesnevi ve Mevlevilik Üzerine", Özlenen Fark, Yıl: 2, Aralık, 1997, Sayı: 17, s. 3-6.
    7 -"Abdullah Faruki el-Müceddidi ile Rü'yet-i Hilal ve Ramazan Üzerine", Özlenen Fark, Yıl: 2, Ocak, 1998, Sayı: 18, s. 3-4.
    8-"Abdullah Faruki el-Müceddidi ile Söyleşi/Nefs Terbiyesi ve Sigara", Özlenen Fark, Yıl: 2, Şubat, 1998, Sayı: 19, s.5-7.
    9-Ramazan Toprak, "Faruki Tarikatı Şeyhi Abdullah Faruki el-Müceddidi: Tasavvuf Sadece Zikirden ibaret Değildir', Cuma Dergisi, 3-9 Ocak, 1996, s. 24-26.
    10-"Faruki Hocaefendi ile Röportaj", Feyiz Dergisi, Mayıs, 1997, Sayı: 11, s. 40-43.

d) Bazı Seyahatleriyle ilgili Yazılar:

    1-Adil Mustafa Güven, "Abdullah Faruki el-Müceddidi Hocaefendi'nin Almanya Seyahatinden izlenimler', Özlenen Fark, Yıl: 1, Nisan, 1997, Sayı: 9, s. 31-32.
    2-"Abdullah Faruki el-Müceddidi Hocaefendi'nin Mısır Gezisinden Notlar', Özlenen Fark, Yıl: 2, Aralık, 1997, Sayı: 17,s.18-19.


Pencereyi Kapat